​​​​​​​HHJ-kokonaisuusJohdanto hallitustyöhön

HHJ - johdanto hallitustyöhön -koulutus sisältää tiiviin kokonaisuuden pk-yrityksen hallituksen tehtävistä, toiminnasta ja vastuista. Hallitustyö-koulutus on suunnattu hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville. Koulutuksen aikana käymme läpi, mitä on hyvä hallitustyö sekä millainen on hallituskokoonpanon merkitys, niin yksityisellä kuin myös julkisella sektorilla.
​​​​​

Lue lisää

kurssi

Hallitustyö koostuu useista eri osa-alueista - HHJ-kurssi käsittelee aiheita, kuten hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta sekä työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät). Hallitustyöskentely avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta, hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten yritysesimerkkien avulla. Samalla selvitämme asiantuntijoiden ja hallitusammattilaisten johdolla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii.

Lue lisää

Puheenjohtajakurssi

Pk-yrityksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen sekä tärkeimmät puheenjohtajan tehtävät. Hallituksen puheenjohtajan tulee omata kyky kehittää omaa sekä hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista – tämä onkin yksi olennaisimmista osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Toimiva hallitus on nimittäin jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.
​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lue lisää


​​​​​​​HHJ-Tutkinto

Tähtäätkö ammattimaiseksi hallitustyön tekijäksi? HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita hallitusosaajia voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin. Tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat hyvään hallitustyöhön ja hallitusammattilaisuuteen.

Lue lisää

HHJ Pro

HHJ PRO – TULEVAISUUDEN HALLITUSTEKIJÄ!

HHJ Pro – Suomen laajin hallitustyön koulutusohjelma HHJ-kurssin, -tutkinnon ja/tai
-puheenjohtajakurssin käyneille omistajille, hallitustyön tekijöille ja toimitusjohtajille, jotka haluavat nousta seuraavalle portaalle tulevaisuuden hallitustekijänä.

HHJ syntyi tarpeesta auttaa PK-yrityksiä menestymään. Hallitustyötä on HHJ:n avulla kehitetty tuhansissa yrityksissä. HHJ-koulutuksiin on osallistunut 15 000 ihmistä. On tullut aika astua seuraava askel. Se askel on HHJ Pro.

HHJ Pron avulla
• nostat osaamisesi tulevaisuuden hallitustyön vaatimalle tasolle
• tavoitat korkean profiilin hallitusosaajaverkoston
• vahvistat omaa arvoasi hallitustyön osaajana
• hyödynnät monimuotoista oppimista, käytännön esimerkkejä, vertaisoppimista, keskustelua,
tutkimuksen uusimpia tuloksia ja tulevaisuuteen katsovia asiantuntijoita.

Palautetta HHJ Pro -ohjelmasta
• Yleisarvosana HHJ Pro -ohjelmasta kokonaisuutena 4,9 (asteikolla 1-5)
• "Sisältö oli todella relevanttia ja konkreettisesti käytännön läheistä. Luennoitsijat pitkänlinjan osaajia yrityselämässä. Ryhmässä syntynyt avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollisti kaikkien osallistujien kokemuksiin perustuvan keskustelun, joka antoi merkittävän lisäarvon jo sinänsä korkeatasoiselle kurssin sisällölle."
"Parasta oli osallistujien, luennoitsijoiden ja illallisvieraiden monipuolisuus ja laaja kokemus erilaisista yrityselämän tilanteista."
• "Odotukset olivat jo korkealla, mutta enemmän sain kuin oletin".
• Suosittelen HHJ Prota: "Aktiiviselle hallitusosaajalle, joka haluaa kehittyä ja verkostoitua",
"Omistajille, hallitustyötä tekeville ja toimitusjohtajille."

Seuraavan HHJ Pro -ohjelman lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Koulutukset -sivulta, valitse koulutus HHJ Pro.

Lue lisää

Alumniseminaari

HHJ-hallituskurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneille järjestetään yhteinen valtakunnallinen tapahtuma vuosittain Tampereella. Seminaarissa osallistujat pääsevät verkostoitumaan ja päivittämään tietojaan hallitustyöskentelystä.
​​​​​​​

Lue lisää


Alumnitapaaminen

Kauppakamarit järjestävät myös alueellisia tapaamisia HHJ-kurssin suorittaneille.
Tällöin tapahtumaa kutsutaan HHJ-alumnitapaamisiksi, joihin voi ilmoittautua HHJ-kurssin suorittanut.
​​​​​​​

Lue lisää

Hallitus ja strategian toteuttaminen

HHJ-teemakoulutus strategiatyöstä on aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista. Kurssi kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta. Kurssi on intensiivinen yhden päivän tilaisuus ja antaa erinomaiset valmiudet strategioiden jalkauttamiseen.
​​​​​​​

Lue lisää

Hallitus ja talous

HHJ-teemakoulutus Hallituksen työkalut talouden hallintaan​ on valmennustilaisuus, jossa käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin ymmärtämään, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Samalla osallistuja saa paljon käytännönläheisiä työkaluja yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen. Osallistuja saa koulutuksesta kokonaiskuvan yrityksen strategiseen talousjohtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

Lue lisää


HHJ Hallituksen työkalut asiakasarvon johtamiseen

Asiakasarvon johtamisen teemakoulutus luo ymmärryksen asiakasarvon johtamiseen sekä antaa työkalut hallitukselle kehittää strategista kilpailuetua ja kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi.
​​​​Päivän aikana asiakasarvon kehittämisen eri osa-alueet käydään läpi konkreettisin esimerkein ja harjoituksin. Harjoituksissa käytetään työkaluja, joita jokainen osallistuja voi hyödyntää omassa hallitustyössään.

Lue lisää

HHJ Hallitus ja vastuullisuus

Hallitus vastuullisuuden asialla -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin. Osallistujat saavat vastauksia kysymyksiin, mitkä ovat hallituksen velvoitteet yrityksen toiminnan järjestämisessä yritysvastuun näkökulmasta sekä miten hallitus voi edistää yritysvastuun valjastamista kasvun ja uusiutumisen moottoriksi.

Lue lisää

HHJ BoardCast

HHJ BoardCast on podcast-sarja, jossa kokeneet hallitustoimijat antavat neuvoja ja kertovat omasta urastaan, myös sen hankalimmista hetkistä. Sarjassa käsitellään hallitustyötä omistamisen, yrityksen uudistamisen, vastuullisuuden ja digitalisaation näkökulmista sekä haetaan oppia pörssiyhtiöiden maailmasta.

Lue lisää